top of page

תקני איכות

הסמכה של גורם שלישי אובייקטיבי באשר לאיכות המבנה והיעילות שלו.
תקנים שונים מתאימים לייעודי מבנה שונים ומאפשרים למבנה לעמוד בסטנדרטים מדידים באשר לשימור אנרגיה, ניהול מבנה, נוחות המרחב וכן הלאה. תקנים שונים מתאימים לשימושים שונים.

תמונה שמתארת תקני איכות
תקנים של בניה ירוקה

ליווי והסמכה לתקני בניה ירוקה

מתאים למעברים, שיפוצים,

תוספות בניה ובניה חדשה

הסמכה ע"י גורם שלישי אובייקטיבי, או ע"פ התקן ללא הסמכת גוף שלישי. עמידה בתקני איכות שונים מאפשרת לארגון ליישר קו עם הסטנדרט, לוודא חיסכון ואיכות של המבנים, וכן לחלוק את המידע עם לקוחותיו ועובדיו. 
ישנו מגוון רחב של תקנים הנוגעים לנושא התייעלות, בריאות ואנרגיה. התקן המתאים ייבחר בהתאם לצרכי המבנה והלקוח. תקנים לדוגמה:
LEED O+M למבנים קיימים
ת"י 5281
GreenKey לבתי מלון ומבני הארחה
ועוד...

דוחות תרמיים וביו-אקלימיים

כחלק מעבודה לפי תקנים ו/או התייעלות אנרגטית

דוחות שמטרתם לבחון נושאים נקודתיים לאיכות המבנה, ומאפשרים קבלת החלטות בנוגע לשיפור שלהם.
הדוחות נבחרים בהתאם לאופי הפרויקט (חדש, שיפוץ וכן הלאה) ולצורך שעולה. בין הדוחות האפשריים: 
5282 - דירוג אנרגטי
1045 - בידוד תרמי
הצללות
רוחות
ועוד...

bottom of page